مقالات

مقالات

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

بررسی ارتعاشات غیرخطی بال با نسبت منظری بالا

تحليل ارتعاشات غيرخطی با استفاده از مودهای نرمال غيرخطی در یك سيستم چند درجه آزادی می تواند یك راه ح..

رایگان

تاثير اتصال الاستيك موتور به بال بر ارتعاشات آزاد بال هواپيما

در اين مقاله ارتعاشات آزاد بال هواپيما و موتور متصل به آن تحليل شده است. نحوه اتصال موتور به بال به ..

رایگان

تحلیل غیرخطی رفتار ارتعاشی سامانه شامل فنر اسپرت

در این مقاله با استفاده از روش مقیاس چندگانه، ارتعاشات سامانه ی جرم و فنرهای سختی مرحل های یا اسپرت ..

رایگان