مقالات

مقالات

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

تحلیل غیرخطی رفتار ارتعاشی سامانه شامل فنر اسپرت

در این مقاله با استفاده از روش مقیاس چندگانه، ارتعاشات سامانه ی جرم و فنرهای سختی مرحل های یا اسپرت ..

رایگان

تحلیل غیرخطی رفتار ارتعاشی فنر اسپرت در سامانه تعلیق خودرو

در اين مقاله با استفاده از روش متوسط گیری، ارتعاشات سامانه ی جرم و فنرهای سختی مرحله ای يا اسپرت برر..

رایگان

تحلیل فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن بهصورت الاستیک

در این مقاله فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن با در نظر گرفتن خاصیت الاستیک در محل اتصال مور..

رایگان

تخمین عمق چاله آبشستگی در پل پایه سازه های آبی با روش رگرسیون افر یند گاوسی

پايـداري پايـههـاي پـل احـداث شـده روي رودخانـههـا يـا كانـالهـاي عـريض و عميـق آبيـاري يكـي از دغدغ..

رایگان

شبیه سازی دینامیكی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

در اين مقاله به بررسي شبيه سازي انفجار و پخش پسماندهاي فضايي ناشي از آن در فضا پرداخته شده است. اين ..

رایگان