کتاب ها

لیست کتاب ها


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Mesh Enhancement: Selected Elliptic Methods, Foundations and Applications

بهبود شبکه: روش های بیضوی، اصول و کاربرد هاتمرکز اصلی کتاب حاضر مبتنی بر تکنیک های بهبود شبکه به..

رایگان

Mathematical Methods for Physics and Engineering -A Comprehensive Guide

روش های ریاضی برای فیزیک و مهندسی(رشته)ویرایش سوم این کتاب تحسین­ شده دانشگاهی برای تدریس ریاضیا..

رایگان

Iterative Methods for Sparse Linear Systems

روش­های تکرارشونده برای سیستم ­های پراکنده خطیاز زمانی که اولین نسخه این کتاب در سال 1996 منتش..

رایگان

Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations

روش­های تکرارشونده برای معادلات خطی و غیرخطیسیستم­ های خطی و غیرخطی معادلات، پایه و اساس بیشتر..

رایگان

Iterative Krylov Methods for Large Linear Systems

روش­های تکراری کریلف برای سیستم­ های خطی بزرگشبیه سازی کامپیوتری پدیده ­های علمی و مسائل مهندسی ..

رایگان

Introduction to Object-Oriented Concepts using Fortran90

مقدمه ای بر مفاهیم شی گرایی در Fortran90Fortran90 زبانی مدرن و قدرتمند است که ویژگی های مهمی ا..

رایگان

Intel Fortran Programmer’s Reference

مرجعی برای برنامه نویسان Intel Fortranاین راهنما، به عنوان مرجعی برای برنامه­ نویسان زبان اینتل ..

رایگان

I do like CFD, VOL.I Second Edition

من CFD را خیلی دوست دارم.جلد اول ویرایش دوماین یک کتاب بی نظیر در مورد دینامیک سیال محاسباتی می ..

رایگان

Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

مبانی دینامیک سیالات محاسباتیکتاب حاضر به عنوان کتاب درسی برای مطالعات مقدماتی در حوزه دینامیک س..

رایگان

Fortran 95/2003 for Scientists & Engineers- Third Edition

فرترن95/2003  برای دانشمندان و مهندسین - ویرایش سومکتاب حاضر که نوشته چپمن می­باشد، هم برای..

رایگان

Fortran 90/95 Explained,Second Edition

آموزش Fortran90/95 – ویرایش دومموفقیت فرترن به عنوان زبان غالب در زمینه محاسبات علمی و عددی است ..

رایگان

Fortran 90 Handbook-Complete Ansi/Iso Reference

راهنما فرترن 90 – مرجع کامل  Ansi/Isoکتاب حاضر که جلد اول این مجموعه می­باشد، شامل شرح کا..

رایگان

Computational Techniques for Multiphase Flows

روش­های محاسباتی برای جریان ­های چندفازیجریان­های چند فازی در بسیاری از سیستم ­های طبیعی و تکنول..

رایگان

Computational techniques for fluid dynamics

روش های محاسباتی برای دینامیک سیالهدف اصلی این کتاب دوجلدی، فراهم کردن تکنیک­ها و چارچوب ­هایی خ..

رایگان

Computational Methods for Fluid Dynamics

روش های محاسباتی برای دینامیک سیالدینامیک سیالات محاسباتی که معمولا با اسم مخفف CFD شناخته می­شو..

رایگان