در اين تحقيق، اثرات اختلاف چگالي بين جريان عرضي داغ و جت خنك كننده بر سطح آشفتگي جريان و اثربخشي خنك كاري لايه اي، در نسبت سرعت هاي مختلف، مورد مطالعه قرار گرفته است. بـراي ايـن منظور، يك برنامه رايانه اي توسعه داده شده كه با استفاده از روش حجم محـدود و الگـوريتم سـيمپل بـه شبيه سازي جريان روي يك شبكه چند بلوكي، غير يكنواخت و جابجـا شـده مـي پـردازد. از سـه مـدل آشفتگي k − ωاستاندارد، انتقال تنش برشي و v 2 f kωاستفاده شده است. شبيه سازي هـا بـراي سـه نسبت چگالي 1 ،0/5و ،2در سه نسبت سرعت 1 ،0/5و 2انجام شده است. نسـبت دمـاي بـين جـت و جريان عرضي و عدد رينولدز جت نيز، بهترتيب برابر با 0/5و 4700 در نظر گرفته شده است. مقايسـه ي نتايج به دست آمده نشان از تاثيرات چشم گير نسبت چگالي بـر انـرژي جنبشـي آشـفتگي بخصـوص در نواحي نزديك به ديواره دارد. بنابراين، ضريب انتقال حرارت جابجايي مي تواند تا حـدود زيـادي توسـط نسبت چگالي تحت تاثير قرار بگيرد. همچنين، نسبت چگـالي بـين جـت و جريـان عرضـي، تـاثيرات چشمگيري بر ميزان نفوذ و گسترش جت در جريان عرضي، در هر سه جهت محوري، عمودي و جـانبي دارد. علاوه بر اين، در نسبت سرعت پايين ،(0/5) افـزايش نسـبت چگـالي موجـب كـاهش اثربخشـي ميانگين گيری شده در جهت جانبي مي شود. درحاليكه در نسبت سرعت بالاتر  ،(2/0 )با افـزايش نسـبت چگالي، اثربخشي خنك كاري ميانگين افزايش مي يابد.
 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

بررسی اثرات نسبت چگالی بـر رفتـار جـت تزریق شـده در داخـل جریان آشفته ی داغ با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف

  • تولید کننده: مارکت کد
  • شناسنامه: بررسی اثرات نسبت چگالی بـر رفتـار جـت تزریق شـده در داخـل جریان
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-10-23
  • لینک دانلود
  • نویسنده: محمدرضا سلیمی*
  • ژورنال: فصلنامه دانش و فناوری هوا فضا
  • رایگان