آموزش مدل گرمایی نورافکن با استفاده از مدل تابشی DO با استفاده از نرم افزار ANSYS

نویسنده admin 1396/03/10 0 نظر مطالب,
آموزش مدل گرمایی نورافکن با استفاده از مدل تابشی DO با استفاده از نرم افزار ANSYS

این خودآموز راه‌اندازی و پاسخ مدل جریان و گرمای یک نورافکن خودکار را نشان می‌دهد. مدل تابشی مختصات عرضی گسسته (DO) برای مدل کردن تابش استفاده می‌شود. قابلیت رسانش پوسته در نرم افزار ANSYS FLUENT می‌تواند برای مدل کردن رسانش در صفحات باریک از قبیل بازتابنده، بدنه و محفظه  بدون نیاز به ساختن شبکه می باشد. با استفاده از رسانش پوسته، حل‌کننده یک لایه از منشور را افزایش می‌دهد تا رسانش را در راستای سطحی مدل کند. در این خودآموز، رسانش سطحی تنها در لبه‌ها اعمال می‌شود.

این خودآموز انجام موارد زیر را نشان می‌دهد:

1. راه‌اندازی  مدل تابشی DO
2. تعیین مشخصات مواد و شرایط مرزی
3. حل معادله‌ی جریان و انرژی
4. مقداردهی اولیه و به دست آوردن راه‌حل
5. پس‌پردازش  داده‌های به دست آمده

 

پیش نیاز‌ها‌

این راهنمای آموزشی با این فرض نگاشته شده است که شما خودآموز 1 را از راهنمای کاربرANSYS FLUENT ویرایش 13خوانده‌اید و با پنجره هدایت  و ساختار منو  موجود در Ansys Fluent آشنا هستید. بعضی مراحل راه‌اندازی و روند حل به صورت صریح نمایش داده نخواهند شد.

 

شرح مسئله

یک نورافکن خودکار در شکل 1 نشان داده شده است. چهل وات نیروی الکتریکی در فیلامان  به هدر می‌رود. مقداری از این گرما به وسیله‌ی تابش و مقداری نیز به وسیله‌ی جریان همرفت توسط فیلامان تولید می‌شود. مقداری از تابش منتشر شده از فیلامان از حباب رد می‌شود تا اینکه مقداری از آن بازتاب می‌کند و مقداری از آن جذب می‌شود. حباب نورافکن از شیشه ساخته می شود در حالی که لنز، بدنه، و بازتابنده از پلی¬کربنات ساخته می شوند.


شکل1: طرح کلی نورافکن

 

سایر بخشهای پوشش داده شده در این خودآموز به شرح زیر است:

آماده سازی
شبکه
تنطیمات عمومی
مدل ها
مواد
شرایط سلول
شرایط عملیات
شرایط مرزی
راه حل
پس پردازش

 

 

دانلود/DOWNLOAD

افزودن نظر