پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5

با توجه به اهمیت زیاد پل ها در زندگی روزمره انسان و نقش آنها در حمل و نقل و ارتباط بین نقاط مختلف، حفاظت و نگهداری آنها از اولویت بالایی برخوردار می باشد. یکی از عواملی که همواره سازه هایی مانند پلل را ملورد تهدیلد قلرار ملی دهلد، آبشسلتگی موضلعی میباشد. برخی گزارش ها نشان دهنده این حقیقت می باشد که %60تخریب پل ها به عوامل هیدرولیکی بسلتگی دارد کله درمیلان عواملل هیدرولیکی آبشستگی موضعی مهمترین تاثیر را دارد (شیرول و هاللت، .]16[)1991بنلابراین هملواره مقققلین بسلیاری در سراسلر دنیلا بله تققیق و بررسی این پدیده پرداخته اند و سعی بر شناسایی عوامل تاثیر گذار برروی آبشستگی موضعی داشته اند. در حالت کلی آبشسلتگی به سه دسته ی آبشستگی عمومی، آبشستگی تنگ شدگی و آبشستگی موضعی تقسیم می شود. آبشستگی عمومی یک فرایند طبیعی اسلت و وقوع آن صرف نظر از حضور سازه هایی مصنوعی امکان پذیر است. اما کاهش ناگهانی در رقوم بستر مجرا در اطراف تاسیسات آبلی بله واسطه ی تغییرات شدید در الگوی جریان در اطراف این سازه ها آبشستگی موضعی نامیده می شود. حاصلل جملع ایلن دو نلوع ابشسلتگی آبشستگی کلی را تشکیل می دهد (سیمونز و سنتورک، .)1992عامل اولیه آبشستگی موضعی پایه پل، جریان رو به پلایین اسلت کله نظیلر یک جت عمودی آب رفتار می کند و مواد کناره پل را بلند کرده و جریان معمولی آب آن را می شلوید. سیسلتم گلرداب نعلل اسلبی 1از نتایج آبشستگی موضعی است که طبق نظر بعضی از مقققان، این سیستم در ابتدا کوچک و قدرت آن ضعیف بلوده، وللی پلز از تشلکیل حفره آبشستگی سیستم گرداب نعل اسبی از لقاظ اندازه و قدرت نیز رشد می یابد. با افزایش عمق آبشستگی (گلود شلدن حفلره،) مقلدار جریان رو به پایین در نزدیکی کف حفره کاهش یافته و زمانی که قدرت نیروهای مقرک تقریبا برابر با قدرت نیروهای مقاوم (وزن اشلباع ذره) گردید، آبشستگی متوقف می شود. سیستم گرداب نعل اسبی در اثر جدا شدن خطوط جریان به علت وجود پایه پلل در مسلیر جریلان آب به وجود می آید. اندازه و قدرت سیستم های گردابی بستگی به شکل پایه و سرعت آب دارد. پایه هایی که به صورت آیرودینلامیکی ساخته می شوند، جداشدگی جریان و در نتیجه سطح گردابی شیاری کاهش یافته، باعث می شود که قدرت سیستم گردابی ضلعیف شلود. در نتیجه میزان آبشستگی موضعی به شدت کاهش پیدا می کند، در حالی که در پایه های مستطیل شکل میزان آبشستگی موضلعی از همله بیشتر است( شفاعی بجستان، .)1383شکل ( )1حالت کلی آبشستگی موضعی و گرداب های نعل اسبی را نشان می دهد
 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5

  • تولید کننده: مارکت کد
  • شناسنامه: MC2-1130
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-10-23
  • فایل معرفی محصول: لینک
  • نویسنده: علی رضازاده جودی
  • ژورنال: سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  • رایگان