کتاب ها

لیست کتاب ها


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Using OpenMP-Portable Shared Memory Parallel Programming

استفاده از برنامه­نویسی موازی حافظه اشتراکی Open-MP پرتابلOpenMP به عنوان یک رابط کاربری برنامه­..

رایگان

Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods

نمونه ی حل سیستم های خطی: روش های تکرار شوندهدر این کتاب، که متمرکز برکاربرد روش های تکرار شون..

رایگان

Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics - A Practical Introduction

(مقدمه­ای بر) حل ­کننده ­های ریمان و روش­های عددی دینامیک­ سیالاتروش­های با کیفیت  بالادستی..

رایگان

Parallel Programming in OpenMP

برنامه نویسی موازی در OpenMPپذیرش سریع و گسترده از سیستم­ های چندهسته­ ای اشتراک حافظه، نیاز شدی..

رایگان

Parallel Programming in Fortran 95 using OpenMP

برنامه ­نویسی موازی در Fortran 95 توسط OpenMPامروزه،  از رایانه­ های موازی به طور گسترده ­ا..

رایگان

Object-Oriented Design Patterns in Scientific Codes using Fortran95

الگوهای طراحی شی­ گرا در کدهای علمی با استفاده ازFORTRAN95متن حاضر، به بررسی مفاهیم، کاربردها و ..

رایگان

Object Oriented Programming via Fortran 90/95

برنامه­ نویسی شی­ گرا در FORTRAN95نگارش برنامه­ های شی­ گرا در فرترن90 یا 95 به روش امروزی می­تو..

رایگان

Numerical Recipes in FORTRAN 77 -The Art of Scientific Computing-2nd edition

دستورالعمل عددی در فورترن 77-هنر علم محاسبات-ویرایش دوماین کتاب نسخه ویرایش شده و تفضیلی چاپ دوم..

رایگان

Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing- 3rd edition

دستورالعمل­های عددی – هنر محاسبه علمی- ویرایش سومکتاب پیش­رو که با همکاری چهارتن از محققین برجست..

رایگان

Numerical Grid Generation: Foundations and Applications

مش­ بندی عددی: مفاهیم و کاربردهاتولید شبکه (مش) عددی در حال حاضر تبدیل به یک ابزار نسبتا شایع بر..

رایگان

Numerical Computation of Internal & External Flows-Volume 1-Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

محاسبات عددی جریان­های داخلی و خارجی – جلد اول – اصول دینامیک محاسباتیویرایش دوم این کتاب مرجع..

رایگان

Multigrid

روش چند شبکه ایدر این بخش هم معرفی ابتدایی روش های چند شبکه ای برای حل معادلات دیفرانسیل مشتق ج..

رایگان

Modern Fortran Explained

آموزش فرترن پیشرفتهفرترن به عنوان یکی از بنیادی­ ترین زبان­ های برنامه­ نویسی که در محاسبات سطح ..

رایگان