تخمین عمق چاله آبشستگی پل پایه در سازه های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی

پايـداري پايـه‌هـاي پـل احـداث شـده روي رودخانـه‌هـا يـا كانـالهـاي عـريض و عميـق آبيـاري يكـي از دغدغـه‌هـاي مهم مهندسان سازه‌هـاي آبـي اسـت. در آزمايشـگاه‌هـاي هيـدروليك بـراي محاسـبه عمـق چالـه آبشسـتگي پايـه پـل روابط متعـددي ارائـه شـده اسـت، بـراي داده‌هـاي ميـداني متـاثر از شـرايط محيطـي غيرقابـل كنتـرل، رابطـه جـامع و مانعي گزارش نشـده اسـت. فرایند گاوسـي شـامل مجموعـه‌اي از متغيـرهـاي تصـادفي بـه عنـوان يكـي از روشهـاي نوين داده‌كاوي، با داشتن خصوصيات نرمـال و بـا بهـره‌گيـري از توابـع كرنـل توانـايي بـالايي در حـل مسـائل غيرخطـي دارد. در ايـن تحقيـق، كـارايي روش رگرسـيون فراينـد گاوسـي در تخمـين عمـق آبشسـتگي پايـه پـل بـراي داده‌هـاي ميداني بررسـي و نتـايج بـه دسـت آمـده بـا نتـايج هشـت رابطـه تجربـي مقايسـه شـد. از ميـان روابـط تجربـي مـورد ارزيــابي، رابطــه فروليــك نســبت بــه ســاير روابــط داراي عملكــرد بهتــر و دقــت بيشــتري اســت. در تخمــين عمــق آبشستگي بـا پـارامترهـاي بـا بعـد و بـا اسـتفاده از روش رگرسـيون فراينـد گاوسـي بـا تـابع كرنـل پيرسـون، تركيـب پارامترهاي ورودي شامل ضريب شكل پايـه پـل، عـرض پايـه پـل، متوسـط انـدازه ذرات رسـوبي بسـتر و عمـق جريـان بهترين تركيب پارامتر ورودي شناخته شد. نتـايج نشـان مـي‌دهـد كـه در تخمـين عمـق آبشسـتگي با داده‌های ميـداني روش رگرسيون فرايند گاوسي، در مقايسه با روابط تجربي كارايي نسبتا بالاتری دارد.
 

مقالات
حجم فایل 515 کیلوبایت
زبان مقاله فارسی
سال انتشار 1394
محل انتشار مجله تحقیقات كاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهكشی
مشخصات کلی
تعداد صفحات 18
تعداد صفحات محصول 1-20

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

تخمین عمق چاله آبشستگی پل پایه در سازه های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی

  • تولید کننده: علی رضازاده جودی
  • شناسنامه: MC2-1130-paper1
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-10-23
  • نویسنده: علی رضازاده جودی، محمدتقی ستاری
  • ژورنال: مجله تحقیقات كاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهكشی
  • رایگان
  • قیمت بدون مالیات: رایگان

برچسب ها: آبشستگی موضعی, تابع کرنل, داده‌ کاوی, رگرسیون فرایند گاوسی, روابط تجربی, هيـدروليك, مسـائل غيرخطـي, رابطــه فروليــك