پروژه بررسی عددی جریان دوفازی نانو سیال در کانال موجی سینوسی در رژیم آرام و مغشوش (مبدل‌های حرارتی فشرده) با استفاده از نرم افزار فرترن

کد نویسی حاضر جریان دوبعدی پایا، آرام و آشفته نانوسیال غیر قابل تراکم دوبعدی در کانال با دیواره موجی سینوسی را با استفاده از مدل دو فازی مخلوط، با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN ) حل می‌کند. برای گسسته‌سازی معادلات حاکم بر جریان و انتقال‌حرارت در محدوده محاسباتی، روش حجم محدودبه کار گرفته شده است برای حل معادلات، یک برنامه به زبان Fortran بر اساس کد فریزگر نوشته شده است. برای تولید شبکه، از آرایش شبکه هم‌جا استفاده شده؛ چرا که در این شبکه اعمال شرایط مرزی راحت‌تر است. در این شبکه تمام متغیرهای برداری روی مرکز المان محاسبه می‌شوند، در حالی که برای شبکه ناهمجا تمام متغیرها روی وجوه حجم کنترل محاسبه می‌شوند. همچنین، از الگوریتم سیمپل برای ارتباط معادلات سرعت و فشار و از روش تئوری گاوس برای تخمین شارهای نفوذ و محاسبه مشتقات در سطح سلول استفاده شد. این برنامه اثر متغیرهای هندسی مختلف بر میدان جریان و افزایش انتقال حرارت، پارامترهایی طول و دامنه موج، طول کانال روی عدد ناسلت متوسط و موضعی و کانتور تابع جریان و همچنین اثر افزودن نانوذرات در بهبودی انتقال حرارت را بررسی می‌کند. 


آنچه در کد خواهید آموخت:

1- نحوه ایجاد هندسه منحنی دلخواه مانند هندسه سینوسی با طول و دامنه موج مختلف در نرم افزار فرترن ( FORTRAN )

2- ایجاد شبکه هم جا برای هندسه سینوسی

3- نحوه اعمال مدل دو فازی مخلوط در مدل توربولانسی k-ε

4- نحوه اعمال شرط مرزی دیواره با دمای ثابت و شار حرارتی در هندسه سینوسی

5- محاسبه گرادیان دمایی در راستای عمود بر سطح در هندسه موجی


الزامات:

1- آشنایی اولیه با CFD و مفاهیمی مانند Turbulence Modeling, Upwind Methods, discretization , Mixture Model

2- آشنایی با  Finite  Volume Methods

3- آشنایی با زبان برنامه نویسی Fortran

4- آشنایی با مفاهیم انتقال حرارت

5- خروجی ها در همه نسخه های Tecplot قابل مشاهده است